Ki-a whaka-whenua au i a-hau!
Hi! Au-e, Hi! (To the ground)
Ko Aotearoa e ngu-ngu-ru nei!
Au, Au, Au-ë Ha! Hii!
Ko Kapa o Pango e ngu-ngu-ru nei!
Au, Au, Au-ë Ha! Hii!
I ahaha!
Ka tū te ihi-ihi
Ka tū te wana-wana.
Ki runga ki te rangi
E tū iho nei
E tū iho nei. Hi!

Ponga ra!
Kapa o Pango, Au-e, Hi!
Ponga ra!
Kapa o Pango, Au-ë, Hi! Haa!